دریافت آشنایی با تار و سه تار و گیتار و تمبک و انواع و ساختمان آنها

دریافت آشنایی با سازمان و سیستم و انواع و اجزا و خصوصیات آنها

دریافت سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام

دریافت آشنایی با سیاره ها و ستاره ها و انواع و منشا و نامگذاری آنها

دریافت آشنایی با منطقه تالش و جغرافیا و پیشینه و فرهنگ و طبقه بندی اجتماعی آن و مروری بر صنایع دستی ت

دریافت آشنایی با تولید اشعه X و سيستم تجسس و دستگاه بازرسي اشعة X فرودگاه و بررسی سخت افزار و نرم افزا

دریافت آشنایی با سید جلال آل احمد و فعالیتهای سیاسی فکری و آثار او و مروری بر نقد بعضی از آثار سی

دریافت آشنایی با سیب و خواص و پرورش و آفات آن

دریافت آشنایی با سیب زمینی و کشت و ترکیبات و خواص آن

دریافت آشنایی با شخصیت سیاوش در شاهنامه