دریافت<تحقیق در مورد مسوليت قراردادي 40 ص >

تحقیق در مورد مسولیت قراردادی 40 ص ,مسولیت قراردادی 40 ص,دانلود تحقیق در مورد مسولیت قراردادی 40 ص ,مسولیت,قراردادی,40,ص تحقیق در مورد مسوليت قراردادي 40 ص این فایل درباره ی تحقیق در مورد مسوليت قراردادي 40 ص . می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 40 صفحه

قسمتی از متن .doc :

دكتر جعفري لنگرودي

elleutcartnoC etilibasnopser aL

)ماده 221 - 222 - 226 - 227 - 229 - 237 - 238 – 239 قانون مدني و ماده 727 و728 قانون آئين دادرسي مدني ) مواد پراكنده ديگري نيز وجود دارد كه در اثناء اين گفتاربپاره اي از آنها توجه خواهد شد.

1 - مقدمه - چون قانون مدني و ساير مواد مربوط بحقوق مدني كه در قوانين ديگر (مانند آئين دادرسي مدني ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه - وقفه اماميه ) گرفته شده است ناگزير پيش از اينكه در موضوع بالا وارد شويم براي اينكه بين دو حقوق مذكور پلي بسته شود چند نكته ذيل را يادآور مي شويم .

2 - اول - ضمان ومسئوليت - مسئوليت يك اصطلاح نو است كه شايد در زيان فارسي بيش از نيم قرن سابقه استعمال نداشته باشد اين اصطلاح را مترجمين در مقابل كلمه etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جديد ايران اصطلاح مسئوليت روز بروزبيشتراستعمال ميشود و جاي اصطلاح قديمي (يعني كلمه ضمان ) را ميگيرد.

3 - مسئوليت و كلمه فرانسوي معادل آن در معني بسيار وسيع بكار ميرود بطوريكه هم در علم حقوق و هم در غير حقوق بكار ميرود بهمين جهت ميگويند مسئوليت دو قسم است :

1 - elarom eilibasnopser aL يا مسئوليت اخلاقي ، و آن هر نوع مسئوليتي است كه قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئوليت اناسن نسبت بخود يا نسبت بغير يا نسبت بخداي خود.

2 - elageL etilibasnopser aL يا مسئوليت قانوني و آن هر نوع مسئزليتي است كه قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانوني دارد.

4 - مسئوليت باين معني وسيع در قرون گذشته گاهي استعمال شده و سپس متروك مانده است چنانكه گفته شده است (كلكم مسئول عن و عينه ) مسئوليت در اينجا اعم از مسئوليت اخلاقي ومسئوليت قانوني است .

در فقه اصطلاح (مسئوليت ) بكار نرفته است بلكه از صدراسلام بپيروي از پاره اي از نصوص قانوني لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعني (مسئوليت قانوني ) يكي از نصوص مزبور را براي اثبات اين امر مي آموزيم .

5 - الحلبي عن ابيعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ينفر برجل فيعتره ويعقردابته رحلا قال هو ضامن لماكان من شيئي ،

يعني : شخصي بنام حلي از امام ابو عبدالله (ع ) پرسيد كه كسي مركوب سوراي را رم داد و در نتيجه اين عمل راكب و مركوب هردو مجروح شدند قانون در اين مورد چه مي گويد: در جواب گفته شده كه فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است يعني از جهت جراحتي كه لغت ضمان هم در مسئوليت مدني مسئزليت كيفري هم متوجه او است 0 بنابراين لغت ضمان در مسئوليت مدني و هم مسئوليت كيفري بكار رفته است و مجموع اين دو قسم مسئوليت مسئوليت قانوني راتشكيل مي دهند.

6 - كمك در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئوليت مدني گرديد0 مسئوليت مدني واقسام آن

7 - در حقوق فرانسه مسئوليت مدني را بدوقسم ذيل تقسيم مي كنند0

الف - مسئزليت قراردادي (كه عنوان بحث اين گفتار است ) اين نوع از مسئزليت متوجه كسي است كه ضمن عقد صحيحي تعهدي را پذيرفته باشد ولي در انجام تعهد خويش تاخير نمايد (ماده 727آئين دادرسي مدني ) يااساسا" آنرا انجام ندهد واز اين راه ضرري متوجه متعهدله شود (ماده 728آئين دادرسي مدني )

8 - ب - مسئوليت خارج از قرارداد يا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزليت مدني است كه فاقد مشخصات (مسئوليت قراردادي ) باشد.

ضمان قهري

9 - اصطلاح ضمان قهري كه قانون مدني ما ( ماده 307) آنرا ازفقه اقتباس كرده است همان مسيوليت خارج از قرارداد است 0 براي مسئزلتي قراردايد در فقه هيچگونه اصطلاح ديده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزليتهاي متعاقدين كم وبيش بحث كرده اند ولي اصول وكليات مباحث راجع بمسئوليت قراردادي را فقهاء در يكجا گردآوري نكرده و منقح ننموده اند بهمين جهت مواد 221 - 222 - 226 - 227 - 229 قانون مدني ما از حقوق مدني فرانسه اقتباس شده است و مخصوصا" مواد227 - 229 قانون مدني تقريبا" اقتباس بدون تصرفي است از ماده 1147 قانون مدني فرانسه .

دوم - قدر مشترك مسئوليت قراردادي ومسئوليت غير قراردادي

10 - درمورد مسئوليت قراردادي هميشه متهعد، تعهد ناشي از قرارداد را نقض ميكند و اين نقض قرارداداز دو صورت خارج نيست ، يا بصورت تاخير انجام تعهد است و يا بصورت عدم انجام تعهد (ماده 727 - 728 آئين دادرسي مدني ) در مورد مسئوليت خارج از قرارداد شخص موقعي مسئوليت پيدا مي كند كه تعهد ناشي از قانون را نقض كندمثلا" ماده 31 قانون مدني ميگويد:

(هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگربحكم قانون )

بنابراين همه افراد يك جامعه بموجي اين ماده متعهد وملزم و مكلفند كه مالكيت صاحب مال را محترم بشمارند واگر كسي بدون حكم قانون ( و بعبارت ديگر بدون مجوز قانوني ) در مال غير تصرف نمايد چون از اين را نقض يك تعهد قانوني (همان تعهد كه درماده 31 قانون مدني ديده ميشود) را كرده است مسئوليت دارد، اين مسئوليت ابدا" ناشي از قرارداد نيست و اساسا" قراردادي در اين جا ديده نميشود، اين يك نمونه از مسئوليت از قرارداد است كه ماده 308 ببعد قانون مدني با آن اشاره ميكند.

11 - نتيجه - قدر مشترك بين مسئوليت قراردادي ومسئوليت غير قراردادي عبارتست از نقض تعهد نهايت اينكه علامت مسئوليت قراردادي ، نقض تعهد ناشي از عقد است و علامت مسئوليت خارج از قرارداد، نقض تعهد ناشي از قانون ، همين فرق كافي